Az IG Városüzemeltetési Szoftvercsalád jelenleg a városüzemeltetés négy lényeges területét képes hatékonyan, felhasználóbarát kezelőfelülettel, dinamikus térinformatikai alkalmazással kezelni:

  1. Közterületi fasorok és parkfák
  2. Közterületi zöldterületek, parkok, játszóterek
  3. Kerületi úthálózat
  4. Temetők, temetkezési helyek

A szoftverek magyar fejlesztésűek, és teljes egészében figyelembe veszik a magyarországi közterület fenntartás, és zöldterület gazdálkodás igényeit, és tapasztalatait mind a megrendelői (önkormányzat, önkormányzati vállalkozás), mind gazdálkodói (közterület fenntartó vállalkozások, önkormányzati vállalatok) szempontból.

Fejlesztői a zöldfelület fenntartás, beruházás, és a temetőgondozás területén dolgoznak 1990 óta, így jelentős rálátással bírnak ezen területekre a változó jogi, közigazgatási és szakmai környezet mellett is.

A szoftverek használatával már középtávon is jelentős megtakarítások érhetők el azáltal, hogy a műszaki ellenőrzés hatékonyabbá válik, a döntések előkészítését megalapozó szakmai anyagok, és adatok előállítási ideje töredékére csökken, és a hatósági munka is jelentős segítséget kap.

A pontosan nyilvántartott és frissített fasori egészségi állapot adatokkal megelőzhetők a kidőlt fák, leszakadt ágak által okozott személyi-, és vagyonkárok.

A szoftverek az alábbi főbb önkormányzati feladatokat segítik, támogatják:

  1. Zöldfelületi (közterületi) vagyonkataszter pontos nyilvántartása és naprakész nyomon követése mind mennyiségi, mind érték szempontjából.
  2. Zöld(köz)terület üzemeltetés valamennyi elemének kezelése (munkatervezés, munkakiadás, ellenőrzés, elvégzett munkák nyilvántartása, zöldfelület fenntartás költségeinek naprakész rögzítése területenként, parki objektumonként.)
  3. Nyilvántartások, döntés-előkészítő anyagok, statisztikák, grafikonok gyors, hatékony elkészítése
  4. Lakossági webes felülethez teljes körű adatszolgáltatás, és beintegrálás meglévő közcélú önkormányzati WEB oldalakba, hibabejelentő portálokba.

147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 42. §-a alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról az e rendelet 1-5. számú melléklete szerinti ingatlanvagyon-katasztert (a továbbiakban: katasztert) kell felfektetni és folyamatosan vezetni.

(2) A kataszter ingatlan adatlapjának, valamint a földre, az épületre, a közműre és az egyéb építményre vonatkozó betétlapjainak az adatai meg kell hogy egyezzenek a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságaként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban járási hivatal) ingatlan-nyilvántartásának azonos tartalmú adataival, illetve a közmű üzemeltetőjének nyilvántartásával.

(3) A kataszter elkülönítetten tartalmazza - törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban - az ingatlanra vonatkozó főbb adatokat, továbbá, ha rendelkezésre áll, az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékét, értékbecslés esetén a becsült értékét.

 

2. § (1) A kataszter ellenőrizhetőségét biztosítja az ingatlanokról vezetett kataszteri napló.

A kataszteri napló egyes sorszámmal kezdődően az ingatlan főbb adatait (helyrajzi szám, utcanév, jellegazonosító) tartalmazza.

 4. § (1) Az ingatlan valóságos állapotában, értékében bekövetkezett változást, a bekövetkezéstől számított 90 napon belül a kataszteren át kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti változást a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, vállalata, egyéb gazdálkodó szerve, valamint a megbízásában eljáró vagyonkezelő 60 napon belül - okirattal igazolva - köteles jelenteni a főjegyzőnek, illetve jegyzőnek.

(3) A tulajdonjogban vagy az ingatlan valóságos állapotában bekövetkezett változásnak járási hivatali ingatlan-nyilvántartásban való átvezetéséig az ingatlant a kataszterben elkülönítetten, járási hivatallal rendezendő tételként kell nyilvántartani.

honlap kszts